BOUWBEGELEIDING

Zakelijk bouwbegeleiding

Voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen, begeleiden wij op professionele wijze het bouwtraject. Hierbij moet u denken aan het begeleiden van uitbreidingen, verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. Dergelijke projecten, waarbij veel verschillende partijen en de gemeente bij betrokken zijn, vereisen deskundige communicatie, ervaring en een helikopterview.

 

 

Bouwprojectmanagement

Voor u kunnen wij een belangrijke rol spelen bij o.a. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van het Programma van Eisen. In de overige fases zal onze rol voornamelijk een sturende functie hebben ten aanzien van de door de architect en overige adviseurs aan te leveren stukken. Alle coördinerende taken kunt u dus uit handen geven. Vanaf bouwinitiatief tot en met de oplevering en nazorg treed ik voor de opdrachtgever op als adviseur. Hierdoor laat u de verantwoordelijkheid voor het algemene verloopt van het bouwproces aan mij over, uiteraard altijd in goed overleg met u als opdrachtgever. In iedere fase van het bouwproces worden kosten, kwaliteit en tijd bewaakt.

U als opdrachtgever bepaalt welke taken wij voor u mogen uitvoeren. De taken worden contractueel overeengekomen.

 

Opstellen programma van eisen:

Het programma van eisen voor een gebouw bevat een omschrijving van de organisatie en de eisen van de opdrachtgever. Op deze manier kunnen ontwerpende partijen zich inleven in de ontwerp opdracht. Het programma van eisen is het toetsingskader voor het ontwerp. Het programma van eisen dient compleet en eenduidig te zijn, zodat interpretatieverschillen worden voorkomen. Het programma van eisen bevat de volgende onderwerpen:

 • Ruimte behoefte
 • Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek
 • Stedenbouwkundige aspecten
 • Afwerkingen en voorzieningen
 • Technische eisen
 • Wettelijke eisen
 • Financiële randvoorwaarden Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt of het programma van eisen voor nieuwbouw en/of renovatie haalbaar is. De haalbaarheid zal blijken uit de gestelde wettelijke eisen, de functionele haalbaarheid en de uitkomsten van bijbehorende kostenindicaties. Tijdens deze fase is het verstandig een begroting van de bouwkosten te laten maken, hieruit zal blijken of de gestelde kwaliteit ook binnen de budgettaire uitgangspunten gerealiseerd kan worden.Ook het vooroverleg met gemeenten betreffende de noodzakelijke vergunningsprocedures behoort tot de werkzaamheden, evenals het bewaken van het vergunningstraject.
 • De volgende werkzaamheden behoren tot de prijs- en contractvorming:
 • Geformuleerd moet worden welke werkzaamheden aanvullende expertise behoeven. Deze partijen worden in geschakeld en op basis van hun geaccordeerde offertes wordt opdracht verstrekt.
 • Het voeren van overleg en het fungeren als aanspreekpunt voor de projectomgeving, de opdrachtgever, het projectteam, de gebruikers en overige belanghebbenden, behoren tot mijn taken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in periodieke voortgangsrapportages.
 • Tijdens de aanloopfase en de voorbereidingsfase wordt de voortgang van het traject bewaakt en gestuurd. De overeengekomen kwaliteit wordt getoetst aan het programma van eisen en bijgestuurd met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen.

Haalbaarheidsonderzoek

 • Advisering bij onderhandse aanbestedingen.
 • Beoordelen van de aanneemsom, begeleiding indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, prijsonderhandelingen.
 • Advisering bij de gunning en opdrachtverstrekking aan uitvoerende partijen namens de opdrachtgever.
 • Machtigingsverzoek aan de opdrachtgever na aanbesteding.De hieronder omschreven werkzaamheden behoren tot de uitvoering / directievoering:

Uitvoering / directievoering

 • Overleg met en coördinatie van aannemers inzake uit te voeren werkzaamheden.
 • Toezicht op de uit te voeren onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden en opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden, incl. bijbehorende correspondentie.
 • Toetsen van de rekeningen aan de opdrachten, fiatteren van de rekeningen, meer- en minderwerken, het voeren van prijsonderhandelingen en het bewaken van de budgetten.
 • Opstellen periodieke overzichten – financiële stand van zaken.
 • Prijsvorming en verlening opdracht ten behoeve van de stelpost bestedingen.
 • Afstemmen uitvoeringstekeningen.
 • Advisering termijnstaten en bankgarantie.
 • Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van voortgangsvergaderingen en bouwvergaderingen.
 • Opstellen proces-verbaal van oplevering.Het project eindigt niet met de oplevering, hieronder de werkzaamheden welke behoren tot deze fase van het proces:

Nazorg

Het opstellen van een eindafrekening.

 • Administratieve afronding van het project.
 • Nazorg tijdens de onderhoudsperiode.
 • Controle op naleving van het proces-verbaal van oplevering. Onderhoud aan uw gebouw is een terugkerende activiteit waarbij deskundigheid gewenst is. Ook bij de inkoop van onderhoud voor uw gebouwen kan ik u bijstaan. Door directe communicatie en het inkopen op efficiënte wijze kunt u besparen op uw onderhoudsbudget. Op basis van een door u aangeleverde meer jaren onderhoudsbegroting (mjob) worden uw gebouwen geïnspecteerd op technische gebreken en worden de bevindingen vastgelegd. Advies inzake het doorvoeren van wijzigingen in het MJOB worden besproken. Op basis van de inspecties wordt een werkplan opgesteld. Na goedkeuring van het werkplan wordt veelal op basis van bouwkundige tekeningen en een technische omschrijving de prijsvorming neergelegd bij drie daarvoor geschikte partijen. De prijsvorming wordt gecontroleerd en na overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht verstrekt. Tijdens de uitvoering vindt toezicht plaats op het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden.
 • Onderhoudswerkplan
 • Onderhoudsinspecties
 • Onderhoud

Wilt u meer weten over de diensten van bouwbegeleiding?

Neemt u dan contact met AGGER BOUW BV

Of plaats geheel vrijblijvend een zoekopdracht

AGGER BOUW BV  kan u helpen bij het maken van de juiste beslissing inzake bedrijfshuisvesting. Wij maken de aanbodzijde voor u inzichtelijk en kunnen u van een gedegen advies dienen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij de onderhandelingen.

Naast een breed scala van diensten, biedt AGGER BOUW BV u vooral persoonlijke aandacht, ondersteuning en advies, met als doel u als tevreden cliënt!

Voor meer informatie over onze bouwactiviteiten projecten of onze diensten kunt u altijd contact met ons opnemen!

Tel: 0345-764001

e-mail: info@aggerbouwgroep.nl

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons