Opstellen programma van eisen:

U als opdrachtgever bepaalt welke taken wij voor u mogen uitvoeren. De taken worden contractueel overeengekomen.
Icoontje Opstellen programma van eisen:
Icoontje Haalbaarheidsonderzoek
Icoontje (Technisch) ontwerp)
Icoontje Prijs- en contractvorming
Icoontje Uitvoering / directievoering
Icoontje Nazorg
Icoontje Onderhoud

Icoontje Opstellen programma van eisen:
Het programma van eisen voor een gebouw bevat een omschrijving van de organisatie en de eisen van de opdrachtgever. Op deze manier kunnen ontwerpende partijen zich inleven in de ontwerp opdracht. Het programma van eisen is het toetsingskader voor het ontwerp. Het programma van eisen dient compleet en eenduidig te zijn, zodat interpretatieverschillen worden voorkomen.
Het programma van eisen bevat de volgende onderwerpen:
Ruimte behoefte
Ruimtelijke relaties en gebouwlogistiek
Stedenbouwkundige aspecten
Afwerkingen en voorzieningen
Technische eisen
Wettelijke eisen
Financiële randvoorwaardenUit een haalbaarheidsonderzoek blijkt of het programma van eisen voor nieuwbouw en/of renovatie haalbaar is. De haalbaarheid zal blijken uit de gestelde wettelijke eisen, de functionele haalbaarheid en de uitkomsten van bijbehorende kostenindicaties.
Tijdens de aanloopfase en de voorbereidingsfase wordt de voortgang van het traject bewaakt en gestuurd. De overeengekomen kwaliteit wordt getoetst aan het programma van eisen en bijgestuurd met corrigerende maatregelen in geval van afwijkingen.
Tijdens deze fase is het verstandig een begroting van de bouwkosten te laten maken, hieruit zal blijken of de gestelde kwaliteit ook binnen de budgettaire uitgangspunten gerealiseerd kan worden.
Het voeren van overleg en het fungeren als aanspreekpunt voor de projectomgeving, de opdrachtgever, het projectteam, de gebruikers en overige belanghebbenden, behoren tot mijn taken. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in periodieke voortgangsrapportages.
Ook het vooroverleg met gemeenten betreffende de noodzakelijke vergunningsprocedures behoort tot de werkzaamheden, evenals het bewaken van het vergunningstraject.
Geformuleerd moet worden welke werkzaamheden aanvullende expertise behoeven. Deze partijen worden in geschakeld en op basis van hun geaccordeerde offertes wordt opdracht verstrekt.
Icoontje Prijs- en contractvorming

De volgende werkzaamheden behoren tot de prijs- en contractvorming:
• Advisering bij onderhandse aanbestedingen.
• Beoordelen van de aanneemsom, begeleiding indien bezuinigingen noodzakelijk zijn, prijsonderhandelingen.
• Advisering bij de gunning en opdrachtverstrekking aan uitvoerende partijen namens de opdrachtgever.
• Machtigingsverzoek aan de opdrachtgever na aanbesteding.

De hieronder omschreven werkzaamheden behoren tot de uitvoering / directievoering:
• Overleg met en coördinatie van aannemers inzake uit te voeren werkzaamheden.
• Toezicht op de uit te voeren onderhouds- en verbouwingswerkzaamhedenenopleveren van de uitgevoerde werkzaamheden, incl. bijbehorende correspondentie.
• Toetsen van de rekeningen aan de opdrachten, fiatteren van de rekeningen, meer- en minderwerken, het voeren van prijsonderhandelingen en het bewaken van de budgetten.
• Opstellen periodieke overzichten – financiële stand van zaken.
• Prijsvorming en verlening opdracht ten behoeve van de stelpost bestedingen.
• Afstemmen uitvoeringstekeningen.
• Advisering termijnstaten en bankgarantie.
• Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van voortgangsvergaderingen en bouwvergaderingen.
• Opstellen proces-verbaal van oplevering.

Het project eindigt niet met de oplevering, hieronder de werkzaamheden welke behoren tot deze fase van het proces:
• Het opstellen van een eindafrekening.
• Administratieve afronding van het project.
• Nazorg tijdens de onderhoudsperiode.
• Controle op naleving van het proces-verbaal van oplevering.

Icoontje Onderhoud
Onderhoud
Onderhoud aan uw gebouw is een terugkerende activiteit waarbij deskundigheid gewenst is. Ook bij de inkoop van onderhoud voor uw gebouwen kan ik u bijstaan. Door directe communicatie en het inkopen op efficiënte wijze kunt u besparen op uw onderhoudsbudget.
Onderhoudsinspecties
Op basis van een door u aangeleverde meerjarenonderhoudsbegroting (mjob) worden uw gebouwen geïnspecteerd op technische gebreken en worden de bevindingen vastgelegd. Advies inzake het doorvoeren van wijzigingen in het MJOB worden besproken.
Onderhoudswerkplan
Op basis van de inspecties wordt een werkplan opgesteld. Na goedkeuring van het werkplan wordt veelal op basis van bouwkundige tekeningen en een technische omschrijving de prijsvorming neergelegd bij drie daarvoor geschikte partijen. De prijsvorming wordt gecontroleerd en na overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht verstrekt. Tijdens de uitvoering vindt toezicht plaats op het nakomen van de afspraken en de kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de diensten van AGGER Bouwbegeleiding?
Neemt u dan contact met AGGER Bouwbegeleiding
Of plaats geheel vrijblijvend een zoekopdracht

AGGER Bouwbegeleiding kan u helpen bij het maken van de juiste beslissing inzake bedrijfshuisvesting. Wij maken de aanbodzijde voor u inzichtelijk en kunnen u van een gedegen advies dienen. Uiteraard kunnen wij u helpen bij de onderhandelingen.

Naam*
Adres
Postcode
Woonplaats
Tel nr.*

Area Code

Phone Number
E-mail:*
Prijsindicatie
Vraag/Opmerking
Word Verification:

Verzenden

Show Buttons
Hide Buttons